02- មង្គលសុវណ្ណ FM93.5 ខេត្តបាត់ដំបង


 • ទាក់ទងព័ត៌មាន និង​ ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖
  ប្រធានស្ថានីយៈ កញ្ញា គង់ កែវពិសី
  ទូរស័ព្ទលេខៈ +(855) 77 91 47 58 | +(855) 70 72 32 79
 • លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទទួលប្រិយមិត្តក្នុងកម្មវិធី៖
  ទូរស័ព្ទលេខៈ +(855) ​89 22 80 90 | +(855) 97 76 7​6 93​ 5 | +(855) 93 31 93 53
 •  
  © 2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ វិទ្យុមង្គលសុវណ្ណ. Designed

    Head Office បណ្តាញជជែក

   ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ

  Add: Tavean Village, Sala Kamreuk Commune, Siem Reap City, Siem Reap Province.
  H/P: +(855) 17 666 168 | +(855) 70 500 168
  E-mail: radio_ms@yahoo.com