06-​​ សិលាអង្គរ FM93.5 ខេត្តសៀមរាប​


 • ទាក់ទងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖
  ទូរស័ព្ទលេខៈ +(855) 92 952 951| +(855) 69 990 346
 • លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទទួលប្រិយមិត្តក្នុងកម្មវិធី៖
  ទូរស័ព្ទលេខៈ +(855) 92 910 710 |​​ +(855) 93 202 360
 •         


   
  © 2017 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ វិទ្យុមង្គលសុវណ្ណ. Designed

    Head Office បណ្តាញជជែក

   ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ

  Add: Tavean Village, Sala Kamreuk Commune, Siem Reap City, Siem Reap Province.
  H/P: +(855) 17 666 168 | +(855) 70 500 168
  E-mail: radio_ms@yahoo.com